Skilmálar rútuleigu án bílstjóra

Skilmálar rútuleigu án bílstjóra

1. Lágmarksaldur og ökuréttindi
1.1. Lágmarksaldur ökumanns er 23 ár og þarf viðkomandi að hafa haft ökuskírteini í minnst 1 ár.
1.2. Ökumaður hópbifreiða fyrir fleiri en 9 farþega þarf aukin ökuréttindi/rútupróf og skal framvísa ökuskírteini sem uppfyllir slík skilyrði við gerð leigusamnings.
2. Greiðsluskilmálar
2.1. Framvísun kreditkorts leigutaka er skilyrði fyrir leigu sem trygging fyrir hvers konar aukakostnaði sem til getur fallið, svo sem vegna umferðamyndavéla- og stöðumælasekta, tjóna og þess háttar.
2.2. Leigutaki er þó ekki á nokkurn hátt skyldugur til þess að greiða leigu með kreditkorti sínu, heldur er framvísun þess við gerð leigusamnings einungis trygging leigusala eins og að ofan greinir.
3. Almennir skilmálar
3.1. Ábyrgðartrygging gagnvart þriðja aðila nemur þeirri upphæð sem íslensk lög kveða á um hverju sinni. Verði tjón á bifreiðinni er leigutaki að fullu ábyrgur fyrir því. Leigutaki getur tryggt sig gegn greiðslu á ábyrgð vegna slíkra tjóna með því að kaupa kaskótryggingu (CDW), þó þannig að sjálfsábyrgð vegna tjóna, sem tryggingin nær til sé í hlutfalli við verðmæti bifreiðar.
3.2. Engin trygging bætir skemmdir á undirvagni bifreiðar eða skemmdir vegna aksturs í ám eða vötnum. Kaskótryggingar bæta ekki slík tjón. Leigutaki er að fullu ábyrgur fyrir slíku tjóni, sjá nánar um tryggingar í liðum hér fyrir neðan.
4. Ökuskífa eða ökumannskort
4.1. Ökumaður ber ábyrgð á að nota, eftir því sem við á, skífu eða rafrænt ökumannskort við akstur.
4.2. Ökumaður skal færa eftirfarandi upplýsingar inn á skífu:
• Fullt nafn ökumanns, dagsetningu og staðinn þar sem skífan er tekin í notkun og dagsetningu og staðinn þar sem notkun lýkur.
• Skráningarnúmer hverrar bifreiðar, sem skífa er notuð í hvern akstursdag, við upphaf fyrstu ferðar bifreiðarinnar.
• Stöðu vegmælis hverrar bifreiðar, sem tiltekin skífa er notuð í, við upphaf fyrstu ferðar og lok síðustu ferðar.
• Ökumaður skal skila skífum á skrifstofu Guðmundar Tyrfingssonar ehf eftir ferðina eða skilja eftir í viðkomandi bifreið.
• Leigutaki ber ábyrgð á sektum og aukakostnaði sem leigusali verður fyrir ef ekki er farið eftir reglum um ökurita og ökuskífur.
• Leigutaki og ökumaður bera einnig ábyrgð á því að farið sé eftir reglum um aksturs- og hvíldartíma ökumanna og bera ábyrgð á sektum og aukakostnaði sem leigusali verður fyrir ef ekki er farið eftir þeim reglum.
5. Skil á ökutæki
5.1. Leigutaki skal skila ökutækinu:
5.2. Ásamt öllum fylgihlutum þ.m.t. hjólbörðum og verkfærum, í sama ásigkomulagi og það var við móttöku að undanskildu eðlilegu sliti vegna notkunar. Leigutaki samþykkir að kostnaðarverð einstakra hluta sem ekki fylgja við skil sé skuldfært á kreditkort leigutaka.
5.3. Á tilskildum tíma samkvæmt samningi nema um annað verði samið síðar.
5.4. Ökutæki skal skilað hreinu að innan sem utan. Ef ökutæki er ekki skilað hreinu er leigusala heimilt að skuldfæra á kreditkort leigutaka þrifagjald að upphæð 15.000 kr.
5.5. Skila skal leigusamningi undirrituðum á skrifstofu Guðmundar Tyrfingssonar ehf eða skilja eftir í bifreiðinni. 5.6. Skili leigutaki ökutækinu annars staðar en á þeim stað sem leigusamningur kveður á um, er leigusala heimilt að skuldfæra kreditkort leigutaka fyrir þeim kostnaði sem hlýst af því að sækja ökutækið.
5.6. Ef olía er ekki innifalin í verði skal skila ökutæki með fullum eldsneytistanki annars er leigusala heimilt að skuldfæra á kreditkort leigutaka fyrir því eldsneyti sem upp á vantar.
5.7. Brjóti leigutaki gegn ákvæðum samnings þessa, skili ekki ökutækinu á umsömdum tíma samkvæmt samningi eða láti vita um áframhaldandi leigu er leigusala eða lögreglu heimilt að taka ökutækið í sína vörslu án frekari fyrirvara á kostnað leigutaka.
5.8. Áframhaldandi leiga er háð samþykki leigusala.
5.9. Leigutaki samþykkir að greiða leigusala öll útgjöld sem leigusali verður fyrir, ef hann þarf að koma ökutækinu til baka til aðseturs leigusala hafi það verið skilið eftir eftirlitslaust, án tillits til ástands ökutækisins, vega eða veðurs. Á sama hátt ber leigutaki þann kostnað sem til fellur vegna flutnings á ökutækinu vegna tjóns sem leigutaki hefur valdið.
6. Akstur
6.1. Akstur hópbifreiða á vegum eða slóðum sem ekki hafa vegnúmer er bannaður, það á við um akstur utan vega, svo sem á vegatroðningum og götuslóðum, um fjörur, forvaða eða aðra vegleysu.
Einungis er heimilt að aka hópbifreiðum sem leigusali samþykkir til aksturs á vegum sem eru F-merktir á opinberum kortum ásamt Kjalvegi (vegur 35) og um Kaldadal (vegur 550).
6.2. Tilkynna skal leigusala ef fara á með ökutækið í ferjur eins og Baldur og Herjólf.
6.3. Óheimilt er að aka á vegum sem eru merktir lokaðir.
6.4. Ökutækinu skal stjórnað og ekið gætilega. Virða skal hámarkshraða og miða hraða eftir veðri og ástandi vegar. 6.5. Einungis þeir sem skráðir eru ökumenn á leigusamningi hafa leyfi til að aka ökutækinu.
6.5. Í þeim tilfellum sem kerra er notuð ber leigutaki fulla ábyrgð á henni og tjóni sem á henni verður.
6.6. Leigutaki ber ábyrgð á tjóni sem leiðir af notkun ökutækisins og ekki fæst bætt af vátryggingarfélagi ökutækisins, þ.m.t. tjóni á ökutækinu og/eða farþegum sem rekja má til eftirtalinna þátta:
• Aksturs utan vega eða aksturs í ám eða hvers konar vatnsföllum.
• Akstur á vegum sem merktir eru lokaðir
• Ásetningsverka eða stórkostlegs gáleysis svo og notkunar ökumanns á vímugjöfum.
• Notkunar ökutækisins er brýtur í bága við landslög og/eða ákvæði leigusamnings.
6.7. Sé um árekstur eða tjón að ræða skal leigutaki tafarlaust tilkynna um atburðinn til leigusala, lögreglu eða annara þeirra aðila sem sjá um skýrslutöku vegna tjóna. Það er alfarið á ábyrgð leigutaka að gerð sé tjónaskýrsla í öllum tilfellum þegar tjón verður.
6.8. Kílómetrafjöldi (km) sem ökutækinu er ekið meðan leigusamningur er í gildi, ákvarðast með álestri á venjulegan kílómetramæli sem fylgir ökutækinu frá framleiðanda.
6.9. Leigusali er ekki ábyrgur fyrir hvarfi muna eða skaða á þeim sem leigutaki, eða einhver annar aðili, geymdi eða flutti í eða á ökutækinu.
6.10. Leigutaka er óheimilt að láta framkvæma viðgerðir eða breytingar á ökutækinu og fylgihlutum þess eða leyfa nokkra veðsetningu á því án áður fengins samþykkis leigusala. Leigutaka er óheimilt að lána ökutækið eða framleigja.
6.11. Leigutaki er ábyrgur fyrir öllum stöðumælasektum og sektum fyrir umferðarlagabrot.
6.12. Aðvörun ! Ef ekið er utan bundins slitlags, getur verið hætta á að fá grjót/stein upp á milli afturhjóla.
Fylgjast þarf mjög vel með þessu því ef grjótið fær að vera þar þá skemmir það dekkin mjög fljótlega.
Leigusali tekur EKKI ábyrgð á skemmdum dekkjum vegna þessa og er því leigutaki rukkaður um dekkin ef þau skemmast.
7. Skyldur leigusala
7.1. Leigusali ábyrgist afhendingu ökutækis á umsömdum tíma og að það fullnægi kröfum sem gerðar eru um það.
7.2. Bili ökutækið skal leigusali afhenda leigutaka sambærilegt ökutæki svo fljótt sem auðið er. Ef bilunin er minniháttar er leigutaka, með samþykki leigusala, heimilt að láta framkvæma viðgerð á ökutækinu.
7.3. Leigusali skal kynna leigutaka efni leigusamnings þessa og sérstaklega þær skyldur sem hann tekur á sig með undirritun samnings.
7.4. Leigusali skal upplýsa erlenda leigutaka um íslenskar umferðarreglur, umferðarmerki og reglur um bann við umferð utan vega og á hættu sem stafar af dýrum á vegum.
7.5. Leigusali ábyrgist að vera ávallt með gilda starfsábyrgðartryggingu.
8. Tryggingar
8.1. Innifalið í leigugjaldi eru lögboðnar ökutækjatryggingar þ.e. ábyrgðartrygging og slysatrygging ökumanns og eiganda.
8.2. Ábyrgðartrygging gagnvart þriðja aðila nemur þeirri upphæð sem íslensk lög kveða á um hverju sinni.
8.3. Leigutaki getur keypt kaskótryggingu (CDW) sérstaklega. Sjálfsáhætta í hverju tjóni skal tilgreind í leigusamningi.
8.4. Hver sjálfsábyrgð nær aðeins til eins óhapps. Sé um að ræða fleiri en eitt tjón sem augljóslega hafa ekki átt sér stað í einu og sama óhappinu gildir hver og ein sjálfsábyrgð aðeins um eitt óhapp.
9. CDW (kaskó)
9.1. Það sem CDW (kaskó) tryggingin nær ekki yfir:
• Skemmdir af ásettu ráði eða sakir stórkostlegrar óvarkárni ökumanns.
• Skemmdir sem verða þegar ökumaðurinn er undir áhrifum áfengis, örvunar- eða deyfilyfja, eða að öðru leyti ófær um að stjórna bifreiðinni á tryggilegan hátt.
• Skemmdir vegna kappaksturs eða reynsluaksturs.
• Skemmdir af hernaði, uppreisn, óeirðum og óspektum.
• Skemmdir af völdum dýra.
• Brunagöt á sætum, teppum eða mottum.
• Skemmdir er aðeins varða hjól, hjólbarða, fjaðrir, rafgeymi, gler (annað en rúður), viðtæki svo og tjón vegna stuldar einstakra hluta ökutækis og skemmdir sem af því stafa.
• Skemmdir af akstri á ósléttri akbraut, svo sem á gírkassa, drifi, öðrum hlutum í eða á undirvagni ökutækisins, skemmdir á undivagni er hljótast af því að ökutækið tekur niðri á ójöfnum akbrautum, svo sem hryggjum eftir veghefla, jarðföstu grjóti á akbraut eða við akbrautarbrúnir. Sama gildir um skemmdir er verða þegar laust grjót hrekkur undir ökutækið í akstri.
• Skemmdir vegna aksturs þar sem bannað er að aka ökutækinu, svo og við akstur á vegatroðningum, götuslóðum, snjósköflum, ís, yfir óbrúaðar ár eða læki, um fjörur, forvaða eða vegleysu.
• Tjón af völdum þess að sandur, möl, aska, vikur eða önnur jarðefni fjúka á ökutækið.
• Ef ökutækið er flutt sjóleiðina bætist ekki tjón af völdum sjóbleytu.
• Skemmdir á fólksbílum sem verða við akstur á vegum sem eru F-merktir á opinberum kortum og á vegunum um Kjöl (vegur 35) og Kaldadal (vegur 550)
• Tjón leigusala vegna þjófnaðar á ökutækinu.
• Vatnsskaða á ökutæki.
• Að öðru leyti er vísað í almenna skilmála fyrir kaskótryggingu.
10. Almenn ákvæði
10.1. Leigutaki staðfestir með undirritun sinni á leigusamning þennan að hafa tekið við ökutækinu og fylgihlutum í góðu ásigkomulagi.
10.2. Undirritun leigutaka á leigusamning þennan er jafngild undirritun leigutaka á kreditkortafærslur vegna greiðslna þeirra er leigusali skuldfærir á kreditkort leigutaka og leigusala bar réttilega að fá vegna ákvæða leigusamnings þessa.
10.3. Leigusamningur þessi skal ávallt vera í ökutækinu meðan á leigutíma stendur.
10.4. Viðaukar og breytingar á skilmálum og ákvæðum leigusamnings skulu vera skriflegir.
10.5. Um samninga þá sem gerðir eru á grundvelli ofangreindra skilmála, þar með talið bótakröfur sem eftir atvikum kunna að vera gerðar, fer að íslenskum lögum. Gildir það bæði um grundvöll og útreikning bóta. Sama gildir um bótakröfur á grundvelli bóta ábyrgðar utan samninga. Rísi mál vegna leigusamnings skal málið rekið fyrir varnarþingi leigusala.
10.6. Bent skal á að skjóta má ágreiningsmálum samningsaðila leigusamnings til starfandi úrskurðarnefndar Neytendasamtakanna.